Program CZYSTE POWIETRZE

Sprawdź czy możesz otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła HARTMANN SUN  korzystając z programu CZYSTE POWIETRZE

Kwalifikujesz się do programu CZYSTE POWIETRZE jeżeli

 • Twój dochód roczny nie przekracza kwoty 100 000 zł  (PIT pole „Podstawa obliczenia podatku”) – jesteś objęty podstawowym poziomem dofinansowania
 •  Twój przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

1564 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym, oraz, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, Twój przychód nie jest większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę – wówczas możesz wystąpić o podwyższony poziom dofinansowania

NIE KWALIFIKUJESZ się do otrzymania dofinansowania z programu CZYSTE POWIETRZE jeżeli:

 1.  Nie jesteś właścicielem ani współwłaścicielem budynku.
 2. Twój dochód roczny wykazany w PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku”  przekracza 100 tys. zł.
 3. Budynek wykorzystujesz sezonowo lub jest to pomieszczenie gospodarcze.
 4. W budynku wydzielone są więcej niż dwa lokale mieszkalne (budynek wielorodzinny).
 5. Prowadzisz działalność gospodarczą na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego.
 6. Otrzymałeś już dofinansowanie z innych środków publicznych (np. Stop Smog, Mój Prąd) na ten sam zakres przedsięwzięcia.
 7. Została już Tobie przyznana dotacja w nowej wersji programu Czyste Powietrze.
 8. Koszty kwalifikowane poniosłeś przed 15 maja 2020.
 9. Twój budynek jest nowy, nie oddany do użytkowania.
 10.  Budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

WYJĄTEK: W przypadku podłączenia budynku do sieci gazowej, jest możliwe uzyskanie dotacji na pompę ciepła , pod warunkiem likwidacji starego kopciucha, ale tylko w przypadku, gdy zużycie gazu jest mniejsze niż 5600 KWh/rok z 3 ostatnich lat.

UWAGA - WARUNKI DODATKOWE

Warunkiem uzyskania dotacji na zakup i montaż nowego źródła ciepła jest likwidacja w budynku starego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i jego zezłomowanie oraz uzyskanie imiennego dokumentu zezłomowania kotła. Jest to warunek konieczny do spełnienia aby ubiegać się o dotację na nowe źródło ciepła.

Większość urzędów akceptuje złomowanie kominków

Na dokumencie złomowania powinny znaleźć się dane Beneficjenta programu , rodzaj złomowanego kotła, na jakie paliwo, jego moc, oraz jeżeli jest podany nr. seryjny z tabliczki znamionowej.

Wzór dokumentu złomowania

Wykaz potrzebnych dokumentów / załączników do wniosku (w przypadku instalacji pompy ciepła):

Wniosek o dotację- etap 1

 1. Oświadczenia beneficjenta o dochodach (może być wymagane załączenie PIT, a w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania dołączenie zaświadczenia o dochodzie wydawanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta).
 2. W przypadku braku numeru księgi wieczystej – dokument potwierdzający własność budynku.
 3. W przypadku współwłasności – zgoda na przetwarzanie danych osobowych współmałżonka i współwłaściciela.
 4. Informacja o dodatkowych dochodach niepodlegających opodatkowaniu.

 

 
 

 Wniosek o płatność – etap2

 1. Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe (wymagane jest potwierdzenie dla każdego z zadeklarowanych do likwidacji źródeł ciepła – imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali).
 2. Dokumenty zakupu, czyli kopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług. UWAGA! Faktury i rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę!
 3. Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy.
 4. Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych.
 5. Protokół odbioru montażu źródła ciepła dotyczy wszystkich źródeł ciepła kwalifikowanych do dofinansowania. Protokół powinien być podpisany przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia lub odpowiednie kwalifikacje oraz przez Beneficjenta. Protokół powinien potwierdzać miejsce instalacji, rodzaj urządzenia oraz prawidłowość jego montażu, uruchomienie i gotowość do eksploatacji. Dopuszczone jest wykonanie montażu źródła ciepła siłami własnymi i podpisanie ww. protokołu przez Beneficjenta, który posiada odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów prawa lub uprawnienia udzielone przez producenta danego urządzenia.

Zostań naszym klientem i uzyskaj kredyt oraz dotację

 • Pomożemy w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji oraz złożeniu wniosku o dotację
 • Wykonamy pełną lub częściową instalację – z wydaniem zaświadczenia przez certyfikowanego UDT instalatora pomp ciepła

Informacje o uzyskaniu dotacji na nasze wyroby: e-mail  marzena(at)hartmann-int.eu